Göran Kritz är agronom och har forskat och undervisat i markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet på Ultuna och från 1988 på Alnarp. Avhandlingen rörde såbäddarnas fysikaliska förhållanden vid vårsådd. Han har medverkat i flertalet publikationer, både inom sitt forskningsområde och i historiska böcker, bland annat Ultunaprofiler. Han förestod även Alnarpsmuseerna under flertalet år.